OP LZZ


Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti eD´ system Czech, a. s. CZ.1.04/1.1.02/94.01546


Společnost eD´system Czech v posledních letech vytvořila systém rozvoje lidských zdrojů založený na kompetenčním přístupu a talent managementu, jehož klíčovým aspektem je profesní rozvoj a pozitivní motivace zaměstnanců.

Aktuálně realizujeme vzdělávací projekt „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti eD´ system Czech, a. s.“ spolufinancovaný z prostředků Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na prohloubení odborné kvalifikace zaměstnanců, inovaci současného vzdělávacího plánu a podporu uplatňování rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti. Potřebnost vzešla z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, rostoucí tlak na zaměstnance a řešit málo rozvíjené dovednosti klíčových zaměstnanců.

Projektem bude dosaženo:
  • zvýšení odborných znalostí a vzdělanostní úrovně zaměstnanců,
  • zvýšení kvalifikace, produktivity a odbornosti zaměstnanců,
  • zlepšení práce klíčových oddělení a výkon klíčových agend,
  • podpoření loajality zaměstnanců k firmě,
  • zvýšení profesionality pracovníků a celé společnosti,
  • rozšíření a inovace současného vzdělávacího systému.


Projekt zahrnuje vzdělávací programy:
  • Program pro zaměstnance personálního a ekonomického oddělení
  • Program pro zaměstnance z oddělení nákupu
  • Program pro zaměstnance marketingového oddělení
  • Program klíčových dovedností


Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 až 30. červen 2015

Výše dotace: 2 921 869,26 Kč

Bližší informace k projektu: http://www.esfcr.cz/projekty/zvysovani-kvalifikace-zamestnancu-spolecnosti-ed-system?highlightWords=ed+system

Průběh realizace: V lednu 2014 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávání. Vybranými dodavateli se stali společnosti: MEK – IN, s.r.o., JS Communication s.r.o. a Speak with me, s.r.o. Byla zahájena realizace vzdělávání pro naše zaměstnance – Personální akademie, Marketing CIMA, jazykové kurzy, kurzy pro ekonomické oddělení, kurzy pro oddělení nákupu a obchodu aj. Zároveň byl zpracován plán rovných příležitostí a podrobná gender statistika.